Lover for Søndre Kråkerøy Båtforening

 

(oppdatert 15.03.2022 PA)

 

§ 1 Navn og formål

Søndre Kråkerøy Båtforening er en forening som har til formål å fremme medlemmenes interesser som båteiere, herunder bl.a. på vegne av disse å skaffe båtplasser og andre innretninger som naturlig hører sammen.

Foreningen skal ikke ha økonomiske formål.

 

§ 2 Medlemskap og kontingent

Søknad om medlemskap skal være skriftlig og sendes styret. Aldersgrense for søknad om / og medlemskap er 16 år.

Før noen blir opptatt som medlem forelegges vedkommende foreningens lover og havnereglement. Søker skal underskrive en erklæring om at han/hun vil følge disse og at han/hun spesielt er gjort kjent med § 14 vedrørende vakt/dugnad og virkningen av forsømmelse av dette. Når styret har godkjent søker som medlem, trer medlemskapet i kraft fra den dag medlemskontingenten er innbetalt. Det kan ikke føres opp mer enn ett navn på hvert medlemskap. Styret kan dispensere når det gjelder tidligere grunneiere. Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes. Kontingenten skal være innbetalt til kassereren innen 15. april hvert år.

Styret kan frita trygdede medlemmer for kontingent. Ethvert medlem skal få utlevert et eksemplar av lover, havnereglement og medlemskort.

Medlemstallet skal ikke overstige 150. Styret kan dispensere. Det opprettes ventelister.

 

§ 3 Tildeling av båtplass

Fortrinnsberettiget til ledige båtplasser er innbyggere i kommunedel Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Tildeling av båtplasser skal skje etter medlemsansiennitet med unntak for det som fremgår av pkt. 9 i foreningens leieavtale med tidligere Kråkerøy kommune.

Eier som ikke benytter båtplass, må etter 3 år overføre båtplassrettigheten til Søndre Kråkerøy båtforening. Båtforeningen har ingen plikt til å innløse innskuddet før båtplassen er solgt (ifølge §5, andre setning).

Styret kan etter søknad gjøre unntak fra bestemmelsen f. eks. ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. Om ønskelig føres vedkommende på venteliste på ny båtplass.

 

§ 4 Innskudd og plassavgift

Størrelsen på innskudd og plassavgift for båtplass fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan fastsette en frist for innbetaling av innskudd for medlemmene.

Plassavgiften skal være innbetalt innen 15. april hvert år. Styret kan sperre, eventuelt omdisponere plassen hvor ovennevnte ikke er betalt i rett tid.

Styret utarbeider et bevis for innbetalt innskudd. Innskuddet indeksreguleres en gang pr. år, 31. desember. Innskuddets pålydende blir opplyst på generalforsamlingen.

 

§ 5 Overdragelse av båtplass

Dersom et medlem ønsker å selge sin båtplass, overlates dette til styret som følger tildelingskriteriene i § 3. Båtforeningen har ingen plikt til å innløse innskuddet før båtplassen er solgt. Et medlem kan ikke overføre sin båtplassrettighet til andre. Styret kan imidlertid godkjenne overføring av slik når dette skjer til et medlems ektefelle eller dennes ektefelles slektninger i rett opp eller nedstigende linje. Ved slik overdragelse overtar den nye erverver medlemskapet, men ikke ansienniteten. Ansienniteten blir som sist opptatte medlem.

Ved arv skal styret godkjenne overtagelse av båtplass og medlemskap til ektefelle eller barn slik nevnt ovenfor.

 

§ 6 Erverv/overdragelse av fast eiendom

Ved salg av eiendom med båtplass i havna, beholder selger sitt medlemskap og ansiennitet hvis medlemmet selv ønsker det.

Hvor medlemmer i foreningen, med eller uten båtplass, kjøper eiendom med båtplass i havna, kan ikke dobbelt medlemskap tilstås. Båtplassen(e) kan beholdes.

Ved salg av eiendom i ovennevnte tilfelle gjelder første ledd.

 

§ 7 Disponering av båtplass

Fremleie / utlån er ikke tillatt. Styret kan unntaksvis gi dispensasjon ved utlån etter skriftlig søknad. Medlemmer som ikke ønsker å benytte båtplasser må meddele dette skriftlig til styret innen 15. mars, slik at styret kan fremleie plassen.

Når medlemmet igjen ønsker å benytte sin rett til båtplass, må styret ha skriftlig melding om dette innen 15. mars. Foreningen tar dobbelt plassavgift for utleie til ikke-medlemmer. Styret har fullmakt til å foreta omplasseringer av båtplasser blant medlemmene.

Hver husstand (ektefelle/samboere) kan disponere en jolleplass og en snekkeplass. Personer som står på venteliste for medlemskap har fortrinnsrett til utleieplass framfor ikke­medlemmer.

 

§ 8 Forsikring

Innehaver av båtplass i havna plikter å ansvarsforsikre sitt fartøy.

 

§ 9 Utmelding • Utelukking

Et medlem kan melde seg ut av foreningen med 3 - tre - måneders varsel. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Før innskuddet tilbakebetales skal eventuell skyldig plassavgift etc. fratrekkes i beløpet.

Styret kan utelukke et medlem fra foreningen når vedkommende har handlet til skade for foreningen eller ikke oppfyller vilkårene for å være medlem. Videre kan utelukkelse skje ved mislighold av § 14 eller vedvarende brudd på havnereglementet.

Vedkommende som utelukkes skal skriftlig underrettes om grunnen til styrets vedtak og at han/hun innen 30 dager etter at han/hun er gjort kjent med vedtaket skriftlig kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling, eller om styret finner det formålstjenlig med ekstraordinær generalforsamling. Dette krav har oppsettende virkning. Godkjenner ikke generalforsamlingen vedtaket med minst 2/3 av de avgitte stemmer, kan medlemmet ikke utelukkes.

 

§ 10 Styre

Foreningen ledes av et styre bestående av:

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Havnesjef

Vaktsjef

Styremedlem

Det skal også være 2 varamedlemmer til styret Nestleder er dugnadssjef.

 

Styret med varamedlemmer velges av generalforsamlingen som også velger:

2 revisorer med varamedlemmer

Valgkomite (3 medlemmer) med varamedlemmer

Assistenter til havnesjefen

Dugnadsleder

Fest og arrangementskomite

 

Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen. Hvert år fratrer 3 av styremedlemmene.

Revisorer med varamedlemmer velges for 2 år av gangen. De øvrige tillitsvalgte velges for ett år av gangen.

 

§ 11 ledelse

I perioden mellom generalforsamlingene har styret den administrative myndighet. Det besørger alle løpende forretninger, og skal ivareta foreningens tarv. Leder og et styremedlem kan i fellesskap forplikte foreningen skriftlig.

 

§ 12 Medlemsmøte

Styret skal sammenkalle til medlemsmøte hver gang viktige saker skal behandles, eller når minst femten av foreningens medlemmer forlanger det.

Det avholdes et medlemsmøte tidlig på høsten.

 

§ 13 Innkalling

Styret skal sammenkalle til generalforsamling etter de til enhver gjeldende bestemmelser. For generalforsamlingen skal styret forelegge årsberetning og regnskap i revidert stand.

 

§ 14 Dugnad / vakt

Styret kan pålegge medlemmene å utføre dugnadsarbeid og/eller vakt for foreningen i båthavna og opplagsplass.

Medlemmer som ikke har utført eller kan utføre dugnadsarbeid og/eller vakt som pålegges av styret, kan isteden betale en nærmere fastsatt timesats som fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan i spesielle tilfeller frita medlemmer for dugnad/vakt og betaling av timesats.

 

§ 15 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Den sammenkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen skal være skriftlig. Det skal legges ved saksliste og eventuelle dokumenter.

Andre forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende innen 18. januar.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Årsberetning.

2.  Regnskap.

3.  Innkomne forslag.

4. Andre saker som styret ønsker behandlet.

5. Valg av tillitsmenn.

I tilfelle av stemmelikhet i andre saker enn valg skal lederens stemme gjøre utslaget. Det kan stemmes med inntil en -1- fullmakt pr. medlem.

 

§ 16 lovendring

Forandringer av disse lover kan kun gjøres av en ordinær generalforsamling, og da med minst 2/3 flertall blant de frammøtte. Minst -1/4 av foreningens medlemmer må være tilstede for at lovendringer skal kunne vedtas.

Dersom ikke et tilstrekkelig antall medlemmer møter, skal styret innen tre uker innkalle til ny generalforsamling, som da blir beslutningsdyktig uten hensyn til antallet fremmøtte.

Forslag til lovendringer må være styret i hende innen l. januar og skal bekjentgjøres for medlemmene samtidig med innkalling til generalforsamlingen.

 

§ 17 Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen skal behandles på samme måte som forslag til lovendringer. Blir foreningen oppløst, skal det ved simpelt flertall bestemmes hvordan dens eiendeler skal avhendes. Midlene skal dog fortrinnsvis anvendes til formål som er i tråd med foreningens formålsparagraf, eller gis bort til veldedige formål,

 

§ 18 Æresmedlemmer

Styret kan blant medlemmene utnevne æresmedlemmer etter eget forslag eller forslag fra øvrige medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter kriterier for tildeling av æresmedlemskap.

Æresmedlemskap skal henge høyt og vedkommende som utnevnes skal ha gjort en helt ekstraordinær innsats i foreningen. Det føres liste over æresmedlemmer.

Æresmedlem er fritatt å utføre vakt og dugnad og for å betale ordinær medlemskontingent.

Æresmedlem kan etter eget ønske kreve å gå vakt og gjøre dugnad og også betale kontingent. Slik dugnad kan gjerne tilpasses den enkeltes behov og ønske.

Æresmedlem har for øvrig alle andre rettigheter og plikter.

Et medlem som utnevnes til æresmedlem og som siden melder seg ut av foreningen blir stående som æresmedlem uten ansiennitet.

 

 

Havnereglement

(oppdatert 24.03.22 PA)

 

FORTØYNINGER

 • Fortøyninger må være med solide tauverk, skikkelige lodd, strekkavlaster i gummi, eller solide fjærer.
 • Fjærer og trinser må smøres regelmessig, for å hindre ulyder for naboene til havna.
 • Fortøyninger skal tilpasses slik at ingen deler av båten stikker inn eller over kanten på brygga
 • Enhver plikter å ha regelmessig tilsyn med sin båt, slik at den ikke forårssaker skade på nabobåt, brygge eller påler
 • Alle båter skal ha fendere som er i forsvarlig stand, og effektive til gjeldende båttype.
 • Båter på E-brygga, skal være fendret dersom de berører bommene.
 • Dersom fendring ignoreres, kan havnesjef rekvirerer nødvendig fendring for båteiers regning.

 

Båtplasser

 • Slepejoller, gummibåter, må plasseres på anvist slepejolleplass. De må ikke henges bak moderbåten.
 • Slepejoller skal være merket med moderbåtens reg. nr, eller navn. Husk, ikke større enn 12 fot.
 • Trapp på båtplassen må ikke være lenger enn 1.20 meter ned fra bryggekant.
 • Når båten tas opp på høsten, må alle fortøyninger fjernes, eller henges skikkelig opp. (De skader påler og brygge når havna fryser).
 • Båteier skal ha ansvarsforsikring for båt, uforsikrede båter kan fjernes for båteiers regning.
 • Bytting innbyrdes i havna, skal meldes fra til havnesjef, som til enhver tid kan finne ut av eierskap til båten.

 

Ordensregler

 • Det må ikke legges båter eller annet på opptaksrampen.
 • Enhver plikter å fjerne sitt utstyr og søppel.
 • Miljøavfall (spillolje og oljefilter) skal plasseres i miljøstasjonen.
 • Vi har alle ansvar for at det er god orden, og ser ryddig og pent ut på båtforeningens områder.

 

Vennlig hilsen,

STYRET